Zoti na ruajtë! Myftaraj kërkon ndalimin e “Kuranit” muslimanët janë…


Zoti na ruajtë! Myftaraj kërkon ndalimin e “Kuranit” muslimanët janë…Bëhet fjalë për një kallzím pe nal ndaj Kuranit, duke kërkuar hetímin dhe ndalimin e Kuranit, si libër që përmban elementë të veprave pe nale të parashikuara në nenet 73, 74, 265, 266 të Kodit Pe nal të Republikës së Shqipërisë, përkatësisht “Gje nocidi”, “Krímet kun dër njerëzimit”, “Nxítja e urre jtjes ose gríndjeve”, “Thirrja për urre jtje nacíonale”.

Autori i kësaj padíe, shtetasi Kastriot Myftaraj, pretendon se “Kurani përmban një plan për gje nocid dhe kríme kundër njerëzimit, që nxít urre jtjen ndërmjet feve, etníve, rac ave, si dhe që fy en dhe posh tëron një pjesë të popullsisë”.