Specialja Nga Haga Vjen Me Vendimin E Rendesishem Per Rexhep Selimin Dhe Jakup Krasniqin Dhimbje E Madhe Por Kadria Dhe Hashimi Pse Nuk U Permenden


Specialja ka marrë vendi m për vazhdimin e masës së pa rabj,urg himit ndaj Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.Sipas njoftimit, Specialja ka urdhëruar vazhdimin e ma sës së pa rabj,urg himit ndaj Jakup Krasniqi, i cili mund të paraqesë parash,tresat për shqyrtimin e tjetër të pa rabj,urg himit deri më 9 gusht të këtij viti ose deri më 19 gusht të këtij viti.I njëjti vendim vlen edhe për Rexhep Selimin, i cili mund të paraqesë gjith,ashtu parashtresat për shqyrtimin tjetër të masës së pa rabj,urg himit deri në datat e lartëcekura.Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi gjenden në pa rabj,urg him në Hagë që nga muaji nëntor i vit,it të kaluar. DUKE HAP HAPSIREN POSHT JVSH KENI MUNDESI TA LEXONI LAJMIN E PLOTE

Në a kta kj,uzën e Gjh,yka tës Speciale, Krasniqi a kj,uzo het për për ndje,kje, b hurgj os,je, ndaIim ar bit,rar, ak te të tjera, ndërsa Selimi a kj,uzo het për vepra pen aIe që kanë të bëjnë me kh,ri me Iufj,te gjithashtu si ndalim i pal igj,jshëm ose arb it,rar, trajtim mi zj,or.Veprat për të cilat a kj,uzo hen Krasniqi e Selimi, sipas Dhomave të Spec ializuara dyshohet se janë kry er mi,dis vite ve 1998-1999. DUKE HAP HAPSIREN POSHT JVSH KENI MUNDESI TA LEXONI LAJMIN E PLOTE