Seerbët U Muunduan T’i Shuuanin, Por Famiilja Jashari Veetëm Sa Po Zgjeerohet Me Shuumë Niipa E Mbesa


Fam.ilja Jas.hari do të mbetet gjithmonë emble.më e lir.isë së Kosov.ës.Pavarës.sht se kanë kaluar shumë vite nga luf.ta në vend, shqi.ptarët asnjëh.erë s’do harr.ojnë sakri.ficën e dhënë nga fam.ilja Jashari për liri.Familja Jashari do të mbetet gjithmonë embl.emë e liri.së së Koso.vës.Pavarësisht se kanë kal.uar shumë vite nga luf.ta në vend, shqip.tarët asnjëh.erë s’do harrojnë sakr.ificën e dhënë nga familja Jashari për liri.

Edhe pse s.ynimi ser.bëve ishte t’i shua.nte si fam.ilje, një gjë e tillë nuk u arrit.Madje sonte janë bërë bashkë nipa e mbesa të shumtë për të treguar edhe njëherë se kjo familje gjithmonë do të jetë në zgjerim e sipër, për t’u kujtuar vlerësuar për sakrif.icën e dh.ënë për Kos.ovën.Hap videon 5 sekonda dhe shfaqen pamjet ekskluzive