Qeveria E Kosoves Me Ne Krye Albin Kurtin Ka Vendosur Kete Here Ti Paguaj Turshite Dhe Drutë Per Qytetaret E Vendit


Qeveria Kurti ua pag,uan qytetarëve kreditë për dru e turshi.Qeveria e Kosovës ka vendosur që t’ua zgj,idh një hall të madh qytetarëve të Kosovës.Në kuadër të pakos për rimë,këmbje ekonomike, të cilën e prezan,toi të mërkurën, ministri i financave Hekuran Murati është para,parë që të subvencionohen kreditë konsumu,ese deri në 3 mijë euro.Kështu, mendohet të ndih,mohen familjet që të mby,llin bilancet e kredit kartelave, të cilat sipas tij kanë intere,sa shumë të larta, shkruan Gazeta Infokus.“… pra do të subven,cionohen kreditë për konsum deri në 3 mijë euro gjë që do të u mundësoj shumë famil,jeve të mbyllin bilancet e kredit kartelave që kanë interesa shumë të larta dhe njëkohë,sisht ato familje do të mund të përgatitin për vjeshtë duke pasur likuidi,tetin e nevojshëm për mbuli,min e shpenzimeve sezonale siç janë blerja e materialeve shkollore për fëmijët, sigur,imi i drurëve dhe shpenzime,ve të tjera”, ka thënë Murati. DUKE HAP HAPSIREN POSHT JVSH KENI MUNDESI TA LEXONI LAJMIN E PLOTE

Me këto para sipas tij, qytetar,ët do të mund të mbulojnë shpen,zimet sezonale, të cilat zakonisht përfshijnë blerjen e drurë,ve për djegie, përgatitjen e turshive e ushqi,meve të tjera të konsumit të gjerë, shkruan Gazeta Infokus.Murati, të mërku,rën ka prezantuar alternativat si shteti do të interv,enojë me pakon e rimëkëmbjes ekonomike në rimëkë,mbjen e ekonomisë.Kjo pako është e pë,rfshirë tashmë në buxhetin e rishikuar i cili u miratua ditë më parë në qe,veri dhe se shuma e përgjith,shme është 420 mili,onë euro. DUKE HAP HAPSIREN POSHT JVSH KENI MUNDESI TA LEXONI LAJMIN E PLOTE