Profesori amerikan: Kurti ka plotësisht të drejtë për Asociacionin


Profesori Ben Meir deklaron se brenda terr’itorit të Kosovës nuk mund të ketë Asoc’iacion të kom’unave me pus’htet ekzek’utiv, pasi një gjë e tillë do t’ia lejonte Serbisë të ketë fu’qi ekz’ekutive mbi këto kom’una.Sipas tij, kjo do të nënku’ptonte dhënien e një ter’ritorit të Kosovës Serbisë.Ben Meir shton se Kurti duhet t’i rezistojë Asoc’iacionit të komu’nave me shu’micë serbe, nëse i njëjti synon të fitojë fu’qi ekze’kutive, e ku Serbia do ta mbikëq’yrte atë lloj fu’qie.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

“Mendoj se Kurti ka plotësisht të drejtë. Nuk mund të kemi Asociacion të komun’ave me push’tet ekz’ekutiv, sepse një gjë e tillë do t’ia le’jonte Ser’bisë të ketë fu’qi ekze’kutive mbi këto ko’muna. Kjo do të nënku’ptonte dhënie të këtij ter’ritori Serb’isë. Ne nuk duam të kemi ndryshime ter’ritoriale. Prandaj, në pikë’pamjen time, Kurti duhet t’i rezis’tojë Asoci’acionit të ko’munave me shu’micë serbe, nëse i njëjti synon të fitojë fu’qi ekze’kutive, ku Ser’bia do ta mbik’ëqyrte atë lloj fuq’ie. Që do të nënkup’tonte se ata do ta kontr’ollonin atë ter’ritor për që’llimet e veta. Por, çdo Aso’iacion normal mes dy ven’deve, mund të sjell norm’alizim të marr’ëdhënieve mes dy palëve, edhe pa fuq’inë ekze’kutive që do t’i jepej Se’rbisë mbi këto ko’muna. Kjo është e mu’ndshme. Nuk do të thotë se duhet të jetë e tëra ose asgjë, por mund të jetë një lloj marr’ëdhënie e tillë, e cila do të sigu’ronte se Ser’bia nuk do të ketë fuqi ekz’ekutive në këto kom’una”, ka thënë ai Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive