Prizre nalit: S’ka vi rus, rren është (Video)


Prizrenalit: S’ka vi rus, rr en ështëNë ambiente të mbyllura, në institucione publike, private, në biznese e shër bime të ndryshme është e detyrueshme mbajtja e maskës dhe dis tanca 2 metër nga njëri-tjetri. Por, sot ende një pjesë e tyre refu zojnë ta mbajnë, pasi nuk e pranojnë sit uatën, as ekzi stencën e vir usit.

Në ambiente të mbyllura, në inst itucione publike, private, në biznese e shërbime të ndryshme është e detyrueshme mbajtja e maskës dhe dis tanca 2 metër nga njëri-tjetri.Por, sot ende një pjesë e tyre ref uzojnë ta mbajnë, pasi nuk e pranojnë sit uatën, as ekz istencën e vir usit.