Presidentja E Vendit Vjosa Osmani Urdheron BENe Per Kete Gje Te Mbajne Premtimin Per


Presidentja Osmani: BE të mbajë prem,timin për liberaliz,imin e vizave për Kosovën, besojmë në integr,imin evropian.Presidentja Vjosa Osmani sot mori pjesë në sami,tin vjetor të Procesit të Bashkëpunimit në Evropën Juglindore (SEECP). Në fja,limin e saj para përfaqësuesve të vend,eve anëtare të këtij forumi, Presidentja Osmani foli mbi sfidat e rajonit, pro,cesin e integrimit në BE, si dhe mbi mun,dësitë e bashkëpunimit rajonal.Në më,nyrë të veçantë ajo foli për rolin që Republika e Kosovës po luan në kr,ijimin dhe ruajtjen e paqes dhe të stabil,itetit në rajon.Osmani ka thënë se Kosova beson në integ,rimin në BE-së, porse edhe ky insti,tucion duhet ta mbajë premt,imin për liberalizi,min e vizave. Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

“Por, përku,shtimi ynë ndaj integrimeve duhet të njihet nga Bashkimi Evropian. Siç po lëvizim ne me shpe,jtësi drejt integrimit të vendit tonë, duke i përm,bushur të gjitha kërkesat e parashtr,uara ndaj nesh, edhe Bashkimi Europian duhet ta vlerësojë angazhimin e qytet,arëve të Kosovës dhe ta mbajë premtimin për liberalizim të vizave për qyte,tarët e vendit tonë, por edhe për integ,rim më të shpejtë të të gjitha vendeve të rajo,nit në BE”, tha Osmani. Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive