Presidentja E Vendit Vjosa Osmani Pas Takimit Me Sekretarin E Pergjithshem Stoltenberg Jep Lajmin E Madh Per Qytetaret


Osmani pas takimit me Stoltenberg: Po punojmë me përku shtim që të anëtar ësohemi në NA T,O.Presidevntja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani priti në tak im sekre tarin e përgj,ithshëm të NA T,O-s, Jens Stoltenberg, të cilin e ka fal ënderuar për rolin vendim,tar të Alea ncës Veri-Atl antike në li,rinë e Kosovës, por edhe për kontrib utin e tashëm për një ambi,ent të qetë e të sigurt, nëpërmjet tru pave të KF O,R-it.Në këtë takim, Presidentvja Osmani ka falënderuar Stolt enberg edhe për mbështetjen e KF O,R-it për trajnimin e F SK-së, e cila procesin e tran,zicionit në Ush t,ri po e kryen konform standa rdeve të NA T,O-s, duke qenë e denjë për t`u bërë pjesë e kësaj organiz,ate.Osmani ka përmendur edhe mbështetjen e KF O,R-it dhënë komu,nave në përballje me pj andeh,minë. DUKE HAP HAPSIREN POSHT JVSH KENI MUNDESI TA LEXONI LAJMIN E PLOTE

Në njoftimin e zyrës së Presidencës thuhet se Osmani në takim me Stolte,nberg ka potencuar se e ardhmja e Kosovës është në B E, NA T,O dhe O K,B.“Ne po punojmë me përku,shtim që të anëtarëso hemi në NA T,O. Kemi nevojë për mbështetjen e kësaj organi,zate edhe me anëtarët e NA T,O-s, të cilët nuk e njohin Kosovën”, ka theksuar Presvidentja Osmani.Ndërkaq në kontek,stin e si gur,isë rajonale, Presivdentja ka përmendur edhe r ez s,ik un nga ndik imi rus në Ballkan, ndaj e ka konsi,deruar anëtarësimin e Kosovës në këtë orga nizatë tejet të rënd,ësishëm. DUKE HAP HAPSIREN POSHT JVSH KENI MUNDESI TA LEXONI LAJMIN E PLOTE