Përplasje Te nxehta në Kuvend: Selimi e quan të pa aftë Veliun, ai i thotë i pafy tyrë


Minis tri i Punë ve të Bren dshme, Agim Veliu është përplasur në seancë të Kuven dit me shefin e grupit parlame ntar të LVV’së, Rexhep Selimin, raporton Gaze ta Exp ress.Seli mi ka thënë në s eancë, se Veliu është sh karkuar se është i paa të.“Ti je shk arku jo për must aqet që i mbanë po pse je i paaftë, mos e merr për keq, po të them serio zisht, shkarki mi yt do të duhej të ishte shembull edhe tash. Në këtë situatë ku tash është po licia edhe ti edhe ne i kishim ndihmu poli cisë nëse ti nuk do të mbaje pe ng pos tin që nuk të takon”, ka thënë Selimi.

Kësaj deklarate të Selimit iu është përgjigjur Mini stri i Punëve të Bre ndshme.Ai e ka quajtur Selimin të pafy tyrë.“Rexhep unë i baj musta qet po i pafytyrë si ti s’jam”, ka thënë Veliu./GazetaExpress/