Për Personat Mbi 65 Vjeç Dhe Ata Me S Ëmundje Kr Onike, Ky Është Orari I Lëvizjes


Qev eria e Kosovës në mbledhjen e mbajtur sot ka marrë vendim që personat mbi 65 vjeç mund të mund të dalin në ambiente pu blike në orët e hershme të mëngjesit nga ora 05: deri në orën 10:00 dhe në orët e mbrëmjes nga 18:00 deri në orën 21:00, shkruan Gazeta Lajmi.

“Qytetarët mbi moshën 65 vjeç dhe ata me s ëmundje kr onike (di abet, hi pertensioni art erial dhe së mundje z emre, s ëmundje kr onike të mu shkërive, pa cientët më së mundje të ve shkave, paci entët me im unitet të s uprimuar, pac ientët onk ologjikë etj.) mund të dalin jashtë në ambiente publike vetëm në orët e hershme të mëngjesit nga orës 05:00 deri në orën 10:00 dhe në orët e mbrëmjes nga ora 18:00 deri në orën 21:00”.