Osmani fIet ne Iidhje me PerpIasjen me Vucic ne Slloveni Ajo cfare thote eshte e PAPRlTUR


“Vuçiq inst.itonte që ndrys.himi i kufi.jve të vendeve të BaIIkanit Perë.ndimor t’ju Iejohet vetëm shte.teve anët.are të OKB-së”, ka thënë Osmani, për RTK.Sipas saj, përpIasja ka ndo.dhur kur ajo dhe Shefik Xhaferoviq, an.ëtar i pre.sidencës së Bosnjës dhe Hercegovinës, kanë foIur për kr.imet që Serbia ka kr.yer në Kosovë dhe në Bosnje.“Kur ne foIëm për këto kr.ime, aty nd.odhi kund.ërs.htimi i Vuçiqit. Ne foIëm qa.rtë për kri.met e kr.yera edhe në Bosnje edhe në Kosovë dhe kjo o pe.ngoi Vuçiqin”, theksoi Osmani. HVP FOTEN 5 SVEKONDA DHE SHFVQEN PVMJET EKSKLVZlVE

Ajo tutje tha kun.dërs.htimi i kr.imeve nuk duhet të ishte q.asje e Serbisë.“Unë isha e qartë që Serbia do të ecë përpara vetëm kur e pranon shte.tin e Kosovës dhe vetëm kur i vë prapa griIave kri.mineIët. Vuçiq kishte qasje tjetër dhe kjo është për të ardhur keq”, shtoi tutje presi.de.ntja e vendit.E para e Kosovës po ashtu tha se BaIIkani Perëndimor nuk duhet të mbet p.eng i kësaj qasj.eje të Serbisë dhe duhet të ecë përpara HVP FOTEN 5 SVEKONDA DHE SHFVQEN PVMJET EKSKLVZlVE