Nga Bullgaria Vjen Ofendim Shum I Rende Nga Deputeti Bullgar Drejtuar Maqedonise Duke I Thene Se Jeni Pa Komb !!


Depu teti bullgar ne Parla.mentin Evropian, Angel Xhambaski eshte indi.njuar me urimin e ambasades ruse ne Shkup per popu.llin maqedon ne Diten e velle.zerve Kiril dhe Metodije, qe ne Bullgari festohet si dita e shkri.mit bullgar, ndersa me heret eshte quaj.tur Dita e shkrimit sllav, arsimit dhe kul.tures bullgare.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Ndersa prej vi.tit te kaluar u emeruar Dita e velle.zerve te shenjte Kiril dhe Metodije, shkrimit , arsimit edhe leter sise sllave.
Propo zimi qe festa te quhet Dita bull.gare dhe jo e shkrimit sllav erdhi nga VMRO BND. Sipas kum.teses se kesaj partie, inicia.tiva ka si qe.llim qe festa te distan.cohet nga perpjekja qe Shkupi te pervetesoj çiri licen.

Ambasada ruse ne Maqe.doni ka uruar festen duke theksuar fjalet e presi.dentit rus Putin se shkri.mi ne Rusi erdhi nga Maqedonia.
Xhamabaski me ke.te rast deklaroi se kombi maqe.don u paraqit ne vitin 1945.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Ky esh te nje nder falsifikimet me te turp.shme dhe me te dhem bshme. Shkrimi dhe orto doksia ne Rusine e tashme erdhen nga Bull.garia, Ky eshte fakt.Alfa.beti maqedon u krijua se bash.ku me kombin maqedon ne Moske ne vitin 1945. Kjo eshte genje.shtra me e madhe, turp te keni” ka poro.sit Xhambaski amba saden ruse.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive