‘ Nëse kthehem si Kr yeministër, Nuk do ta respektoj marrëveshjen e Uashingtonit


Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti është shprehur i prerë sa i përket zbatimin të marrë v eshjes së arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësimin e SHBA-së, më 4 shtator në Uashington. Ai ka thënë se kur partia e tij të kthehet në q everisje, nuk do të respektojë marrë veshjen, pasi që ajo është nënshkruar nga një kr yeministër jo l egjitim.

“Ne nuk kemi d etyrime për zotimet e kr yeministrit të pal ígjshëm të Kosovës kur të kthehemi në detyrë. N ënshkrimi i tij poshtë teksteve jo koherente dhe jo tr ansparente është k undër v ullnetit të popullit, rendit demok ratik dhe shk el kushtetutën dhe l igjet e Kosovës. Ato nuk do të ratífikohen në Parlamentin tonë. Ndërmjetësit duhet të përmbahen nga nx ítja e marrëveshjeve që shkak tojnë përç arje të mëtejshme midis Kosovës dhe Serbisë. Vetëm d íalogu parimor dhe i përgatitur mirë çon në marrë veshje të drejta dhe të qëndrueshme”, ka shkruar Kurti në Tw itter.