NATO I Reagon Aleksandër Vuçiqit Për Kosovën I Jep Një “Goditje” Të Fortë Ashtu Siç E Meriton. Vuçiq Në Panik Nga Kjo Gjë


NATO I Reagon Aleksandër Vuçiqit Për Kosovën I Jep Një “Goditje” Të Fortë Ashtu Siç E Meriton. Vuçiq Në Panik Nga Kjo GjëHap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

NATO I Reagon Aleksandër Vuçiqit Për Kosovën I Jep Një “Goditje” Të Fortë Ashtu Siç E Meriton. Vuçiq Në Panik Nga Kjo GjëHap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Tërheqja e KFOR-it nga Kosova, NA,TO reagon pas dekl,aratave të Aleksandër Vuçiqit.“Të gjitha ven,dimet në NATO, përfs,hirë ato për KFOR-in, merren në pajtu,eshmëri me të gjitha 30 vendet anëtare”, ka thënë një zyr,tar i NATO-s për Radion Evropa e Lirë, kur është pyetur rreth dek,laratës së presid,entit serb Aleksandar Vuçiq më 13 maj, se vendi i tij ka marrë inform,acione nga burimet e inteli,gjencës, se një nga fuqitë e mëd,ha së shpejti do të fillojë të kërkojë zyrta,risht tërheqjen të forca,ve të KF,OR-it dhe UNM,IK-ut nga Kosova.Në përgj,igjen e NAT,O-s është thë,në se aleanca veriat,lantike ka kontribuuar në stab,ilitetin e Ballkanit Perëndimor për shumë vjet dhe vazhdon të jetë e përkushtu,ar për rajonin.“Misioni ynë i KF,OR-it ka për bazë Rezol,utën 1244 të Këshillit të Sigu,rimit të Kombeve të Bashkuara të vitit 1999, për të ofruar ambient të si,gurt dhe lir,i të lëviz,jes për të gjitha komu,nitetet që jetojnë në Kosovë”, është thënë mes tjerash në përgjigjen e zyrt,arit të NA,TO-s.Vuçiq, ndërkaq, u ka thënë të enjten gaze,tarëve në Beograd se nuk mund të thotë se për cilën fuqi bëhet fjalë, porse inform,acionet janë nga “bur,imet zyrtare”.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Vuçiq ka thën,ë po ashtu se do të përp,iqet të flasë për këtë çështje me Sekret,arin e Përgjithshëm të NA,TO-s, Jens Stoltenberg, me të cilin pritet të tako,het më 17 maj në Bruksel.“Kemi marrë infor,macione se një nga fuq,itë e m,ëdha së shpejti do të fillojë një kërkesë zyrta,re për tërheqjen e KF,OR-it dhe UN,MIK-ut [nga Kosova]. Do të përpiq,em të flas me Stoltenbergun për të bërë gjith,çka të mundur që kjo të mos ndodhë”, ka thënë Vuçiq të enjten.UNM,IK-u, përkatësisht Misioni i Përkohshëm i Kombeve të Bashkuara, është vendosur në Kosovë në vitin 2000, pas suI,m,eve ajrore të NA,TO-s në caqet e us,htr,isë serbe.Ai është vendosur në bazë të Rezolutës 1244, e cila është miratuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara në qershor të vitit 1999 dhe e cila është ende në fuqi.Një poI,ic i EUL,EX-it duke ndryshuar tabelat nga UN,MIK në EUL,EXPas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, UNMIK-u ia ka dorëzuar shu,micën e përgjegjë,sive të tij Misionit të Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EU,LEX).