Momenti kur 5-vjeçari hedh hapat e tij të parë. Zoti vonon por nuk harron (VIDEO)


Një djalë 5-vjeçar ka ecur për herë të parë, pasi mendohej se nuk do të mundej dot asn jëherë, për shkak të g jen djes së tij sh ënde tës ore.Camden Brooks Hanson nga Woodstock, SH BA ka p robl e me me af tës itë e tij kontr ollu ese, duke përf shirë koo rdin imin, ek uilibrin dhe të folur it.Ai ka qenë në fizioterapi që kur ishte 18 muajsh, por asnj ëherë nuk kishte mundur të hidhte dot hapa pa u rr ëz uar.Testet g je ne tik e nuk kanë qenë në gjendje të nxjerrin në pah arsyen e saktë të pro ble m it të 5-vjeçarit, por skanimet e kryera kanë treguar se gjendja e tij pë rke qës oh et me kalimin e kohës.