Gjermanët po i hedhin maki’nat dizel në mbe’turina – Ky është ligji i ri


Gjermanët po i hedhin makinat dizel në mbeturina – Ky është ligji i ri.Për shk.ak të nd.alimit të pë.rdorimit të aut.omjeteve me moto.rë diz.elë, pronarët e automjeteve me naftë në qytetet kryesore gjermane po bëjnë pë.rpjekje se si të shp.ëtojnë prej tyre .Dep.onitë janë të mbu.shura me makina normale. Të gjitha au.tomjetet janë rreth 10 vjeç, disa janë me rreth 100 mijë ki.lometra. Sipas li.gjeve në Gjermani, ato duhet të hi.qen sepse nuk kanë të dr.ejtë të lë.vizin nëpër qytete të mëdha.

Gjermanët po i hedhin makinat dizel në mbeturina – Ky është ligji i ri.Për shk.ak të nd.alimit të pë.rdorimit të aut.omjeteve me moto.rë diz.elë, pronarët e automjeteve me naftë në qytetet kryesore gjermane po bëjnë pë.rpjekje se si të shp.ëtojnë prej tyre .Dep.onitë janë të mbu.shura me makina normale. Të gjitha au.tomjetet janë rreth 10 vjeç, disa janë me rreth 100 mijë ki.lometra. Sipas li.gjeve në Gjermani, ato duhet të hi.qen sepse nuk kanë të dr.ejtë të lë.vizin nëpër qytete të mëdha. Sipas li.gjeve në Gjermani, ato duhet të hi.qen sepse nuk kanë të dr.ejtë të lë.vizin nëpër qytete të mëdha.