Familjet me tre fëmijë do t’i marrin nga afro 2100 euro


Kancelari austriak, Sebastian Kurz, e ka “liruar dorën” e bu xhetit qeveritar, duke s ubvencionuar në mënyra të ndryshme për të ndihmuar familjet në Austri k undër kr izës ek onomike me Covi d -19.Përveç 450 euro shtesë për të gjithë ata që janë të lajmëruar në Entin e Punësimit(AMS) nga 1 ma j – më 31 gu sht dhe uljes së taksës së pagës të punësuarve (pagesa nga punëdhënësi do të bëhet më se largu deri në fund të sht atorit), një bonus tjetër që do të shpë rndahet këtë javë është për fëmijë .

Nga 360 e uro do të jepen për secilin fëmijë që jeton në Austri. Po ashtu nga 100 euro plus do të marrin secili fëmijë shkollor nga mosha 6-15 vjeçar. (Pagesa prej 100 eurosh do të jepet për obl igimet e fëmijëve në fillimin e vitit shkollor)