Erdo gan zgjedh imam nga Ball kani për “Sh ën Sof inë


Imami i parë i “Shën Sofisë” në rihapje të saj pas dekadash shndërrimi në muze, do jetë nga Ballkani.Fjala është për Ferruh Mustuer, i emëruar si kleriku që do drejtojë faljet në ngrehinën historike, e cila, duke u rikthyer në xhami, pasi iu hoq ky status nën Ataturkun, ka ngj allur shumë rea gime.Ferruh Mustuer është hafëz Kur’ani, pra zotërues përmendësh i Librit të Shenjtë.

Dhe nuk dihet nëse në kriteret e përzgjedhjes për të qenë ai, me origjinë boshnjake, është marrë në konsideratë pikërisht nacionaliteti tij, një lloj mesazhi për Ballkanin ku për plasen shumë interesa.Siç është caktuar, rihapja e Shën Sofisë në xhami do jetë të premten, të xhumanë pra, festa javore e muslimanëve.Ajo shërbeu si xhami për shekuj, më pas si muze për dekada, e tashmë rikthehet po si xhami.Si kujtesë, Gjy kata Sup reme e Turqisë anuloi vendimin e qeverisë së vitit viti 1934, i cili e ktheu xhaminë Hagia Sophia në një muze.