Ekspertët kinez tregojnë se si t’i shpëtoni një su. lmi me th.i kë, do qeshni me lotë/ VIDEO


Në rrjetet sociale kineze, është bërë virale një video e shkurtër, që tregon këshillën e for ca ve p oli co re, se si të s hm ange ni në rast të s ..ul m…it me t h…i kë. Mënyra se si për fu nd on ngjarja dhe mesazhi i zgjuar, ka bërë që kjo të pëlqehet në masë të madhe….
“Sot do t’ju mësojmë, se si të pë rb alle ni me një su./lm.u/es me th.ik.ë”, thotë p.o.li.ci me seriozitet, teksa qëndron gatitu. Por, kur fokusi i kamerës bartet te s.ul m.u.esi, ai largohet prej aty me vrap.

Kjo metodë është filmuar në një bazë në Longyang, në mënyrë që qytetarët të i kin sa më parë që munden prej p ërl esh je ve, duke sh man gu r çdo kontakt me su.l. mu.es it.“Ik ni, njoftoni p ol ici në dhe mos u l ën do ni në asnjë mënyrë” thuhet në projektin po lic or ë, që po pëlqehet edhe për mënyrën komike të realizimit.