Bërnabiq I Drejtohet Shqiptareve Te Kosoves Shote Galica Juaj Qe Po Shet Mend Para Nderkombetareve Nuk Pengoi Miratimin E


Bërnabiq: Osmani nuk pen,goi miratimin e dokume,nteve ku Kosova ishte me fusnotë.Kryeministrja e Serbisë, Ana Bërnabiq, ka thë,në se presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, nuk ka vot,uar kundër dokumen,teve – Deklaratës dhe Raportit Vjetor, si dhe Dokumen,tit Strategjik për Evropën Juglindore 2030.Bërna,biq për Tanjug ka treguar se Osmani kishte shpre,hur rezervat e saj, por lejoi të mirato,heshin dokumentet.“Në çdo vend ku për,mendet Kosova nuk është vetëm me yll por me fusn,otë”, ka thënë Bërnabiq, duke shpjeguar se Osmani nuk pengoi mira,timin e dokumenteve, por shprehu rezervat.Bër,nabiq ka thënë se është interesante se presidentja e Kosovës, Osmani, i është referuar Marrëveshjes së Bruksel dhe ka th,ënë se fusnota shkon vetëm kur Kosova për,mendet për herë të parë. Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

“Thirre,shin në Marrëveshje të Brukselit. Kjo politikë nuk nda,let së më befasuari”, ka thënë Bërnabiq.Osmani e Bërna,biq morën pjesë në seancën plenare të Procesit të Bashkëpu,nimit të Evropës Juglindore të mbaj,tur në Antalia të Turqisë.Para takimit presid,enti i Turqisë, Recep Tayip Erdogan, i priti pjes,ëmarrësit, në mesin e të cilëve ishin Osmani, Brnabiq, presi,denti i Malit të Zi, Milo Gjukanoviq, ai i Maqe,donisë Veriore, Stevo Pendarovski, kryeministri i Kroacisë, Andrej Plenkoviq dhe kryetari i presice,ndës së Bosnjë-Hercegovinës, Milorad Dodik. Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive