Aleanca E Fshehte E Edi Rames Dhe Vucic Zbulohet Gjithcka Mbi Pavdine E Serbise Nga Kosova Dhe Shqiperia


Pa dia per gjen ocid do te jete pa.dyshim nje nder dokumentet krye sor. Zyra e krye.ministrit eshte duke pu nuar me nje kujdes te shtuar, me serio.zitet, me hapa te kujdes.shem, dhe eshte ne bashke punim te plote me insti.tucione te tjera, sidomos me institucionin e pres identit, presidentes Osmani dhe krye.tarit te kuvendit, per here te pare ne repub.liken e Kosoves, pas sa viteve, e kemi ne te njej.ten faqe, ne te njej tin ze, presidenten, krye ministrin dhe kryetarin e kuvendit, deklaroi Albulena Haxhiu.Por ana listi dhe publi.cisti nga Shqiperia, Rexhep Shahu, tho.te se nje gje e tille nuk do te ndodhe kurre, pasi push teti aktual i Shqiperise nuk e pa.dit shtetin serb ne asnje rre thane. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT DUKE E HAP HASPRENI E MAR KET!NGUT ME POSHTE

As e be soj as ka per te ndodhur qe Kosova ta pa.dise Serbine per gjen ocid apo per çfaredo lloj pa.die kunder Serbise Aq me absu.rde e qesharake eshte e thena se Kosova mund ta pa dise Serbine permes Shqiperise. Te be hemi esell, asnjehere ne asnje rre.thane pushteti aktual i Shqiperise nuk e pa.dit Serbine kurre per asnje ar.sye dhe as per Kosoven. Arsy eja eshte se Shqiperia e Serbia ka.ne nje aleance te fshehte e te shpa llur, nje miqesi te vje ter te deshmuar dhe te ndertuar e kalci.fikuar nga Enver Hoxha e Tito. Rapor tet e aferta te Edi Rames me Ser.bine nuk jane risi, nuk esh te çudi, eshte tradite marre.dhenia e komunisteve e socialisteve shqip.tare me Serbine, ka thene Shahu. Sipas tij, edhe ne zgjedhjet e fundit ne Shqiperi, Aleksander Vuçiq beri thirrje qe te votohet Partia Socialiste e Edi Rames. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT DUKE E HAP HASPRENI E MAR KET!NGUT ME POSHTE